کثرت گرایی دینی
54 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1380 - شماره 5 (10 صفحه - از 15 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کثرت‏گرایی دینی از جمله مباحث مطرح در فضای فرهنگی جامعه امروز ماست و مطالب متنوع و متفاوتی در باب تبیین و نقد و بررسی آن مطرح شده است. مباحث مذکور جهات مختلف بحث را روشن و آشکار کرده و به مقدار زیادی جهات مثبت و منفی نظریه مذکور را ارائه نموده است. ولی هنوز علی‏رغم مباحث مذکور جهات مبهم در این بخش وجود دارد. سعی مقاله حاضر توضیح بعضی از جهات مبهم و نقد و بررسی نظریه مذکور است. در این نوشته ابتداء معانی کثرت‏گرایی دینی و سپس نقد و بررسی معانی مذکور و در ادامه اشاره به زمینه‏ها و علل پیدایش این نظریه و در نهایت نگاهی از منظر قرآن مجید به این بحث ارائه خواهد شد.